Απουσίες-Φοίτηση

By 25th Φεβρουάριος 2016 21 Οκτωβρίου, 2019 Για Γονείς

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η φοίτηση είναι υποχρεωτική ως και το 16ο έτος της ηλικίας του μαθητή. Η δικαιολόγηση απουσιών δε σημαίνει ότι ο μαθητής έχει δικαίωμα να κάνει απεριόριστες απουσίες, καθώς οι δικαιολογημένες απουσίες δε διαγράφονται.

Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης γίνεται αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων (άρ.2,Π.Δ. 485/83, όπως τροπ. Από το άρθρο 7 του Π.Δ. 39/2014).

Ανάλογα με του σύνολο των απουσιών (δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων) η φοίτηση χαρακτηρίζεται:

Α. ΕΠΑΡΚΗΣ: ο μαθητής γίνεται δεκτός στις εξετάσεις της περιόδου Μαΐου- Ιουνίου, όταν σε όλο το έτος έχει:

  1. ως 64 αδικαιολόγητες απουσίες
  2. ως 114 σύνολο (δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες) από τις οποίες ΟΙ ΠΑΝΩ(50) από τις 64 είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια
  3. από 115 και ως 164.Τότε ο Σύλλογος Διδασκόντων κατ? εξαίρεση και με ειδική πράξη του μπορεί να χαρακτηρίσει τη φοίτηση επαρκή με την προϋπόθεση ότι οι πάνω από 64 είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια και ο γενικός Μ.Ο. της επίδοσης του μαθητή είναι 14,5 και η διαγωγή του κοσμιοτάτη.

Β. ΕΛΛΙΠΗΣ: ο μαθητής δε παίρνει μέρος στις εξετάσεις της περιόδου Μαΐου- Ιουνίου,αλλά σε ΟΛΑ τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου (ολική συμπληρωματική εξέταση) όταν σε όλο το έτος έχει:

  1. από 115 και μέχρι 164 απουσίες από τις οποίες όλες οι πάνω από τις 64 είναι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ, αλλά ο Σύλλογος δεν μπορεί να χαρακτηρίσει τη φοίτησή του επαρκή, λόγω επίδοσης ή διαγωγής.
  2. από 165 και μέχρι 214 απουσίες. Τότε ο Σύλλογος Διδασκόντων κατ? εξαίρεση και με ειδική πράξη του μπορεί να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια και ο γενικός Μ.Ο. της επίδοσης του μαθητή είναι 14,5 και η διαγωγή του κοσμιοτάτη.

Γ. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ: ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να φοιτήσει ξανά στην ίδια τάξη (απορρίπτεται ), όταν σε όλο το έτος έχει:

  1. πάνω από 64 αδικαιολόγητες απουσίες και δε μπορεί η φοίτησή του να χαρακτηρισθεί ούτε επαρκής ούτε ελλιπής.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα δικαιολογητικά των απουσιών θα πρέπει να προσκομίζονται μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες .

Τα δικαιολογητικά πρωτοκολούνται:

  • Αν πρόκειται για απουσίες περισσοτέρων των 3 συνεχόμενων ημερών , το δικαιολογητικό πρέπει να συνοδεύεται και από Ιατρική βεβαίωση.
  • Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ μέχρι 2 συνεχόμενες μέρες και συνολικά 10 μέρες το σχολικό έτος.