Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου

By 6 Νοεμβρίου 2014 21 Οκτωβρίου, 2019 Το Σχολείο μας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου Σχ.Έτους 2018-19

 

Για να λειτουργήσει σωστά η σχολική μας κοινότητα, έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα σε κλίμα σεβασμού της προσωπικότητας του άλλου, κατανόησης και αγάπης, είναι απαραίτητο ο καθένας μας να ξέρει τις υποχρεώσεις του αλλά και τα δικαιώματά του και να υπάρχει ένα πλαίσιο συμπεριφοράς αποδεκτό από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας: καθηγητές και μαθητές. Με τον κανονισμό που συντάξαμε, πιστεύουμε ότι οι σχέσεις μας θα είναι πιο ξεκάθαρες και οι στόχοι μας θα πραγματοποιούνται με λιγότερες εντάσεις. Θα είναι το όπλο μας για να εξασφαλίσουμε στο σχολείο κλίμα μάθησης, δημιουργικής διάθεσης, χαράς, ελευθερίας και τάξης, έτσι ώστε να ζούμε αρμονικά και να πραγματοποιούμε τους στόχους μας. Συνυπεύθυνοι είμαστε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, μαθητές και καθηγητές.

 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 1º: Πρωινή συγκέντρωση

Η πρωινή συγκέντρωση του σχολείου είναι μια σημαντική στιγμή της σχολικής ημέρας, γιατί είναι η μοναδική που μπορεί να βρεθεί μαζεμένη η σχολική κοινότητα.
Είναι η καθημερινή συνάντηση Μαθητών και Καθηγητών που ενισχύει τους συναισθηματικούς δεσμούς των μελών της Κοινότητας και έχουμε συμφέρον αλλά και υποχρέωση να παρευρισκόμαστε σ? αυτή. Ακόμη δίνεται η ευκαιρία για αυτοσυγκέντρωση και ψυχολογική προετοιμασία για το εκπαιδευτικό έργο που ακολουθεί.

 • Μαθητές και καθηγητές προσέρχονται έγκαιρα, γίνονται ανακοινώσεις, που ενδιαφέρουν και προέρχονται από τη Διεύθυνση, το σύλλογο καθηγητών, τους εκπροσώπους των μαθητών, το Σύλλογο γονέων κ.λ.π.
 • Οι μαθητές που μεταφέρονται με το λεωφορείο δεν πρέπει να καθυστερούν γιατί δημιουργούν πρόβλημα στα δρομολόγια. Χρησιμοποιούν πάντα τη ζώνη ασφαλείας, δεν ενοχλούν τον οδηγό και συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του.
 • Οι μαθητές δεν ανεβάζουν τις μαθητικές τους τσάντες στις αίθουσες, όταν κτυπήσει το κουδούνι, γιατί δημιουργείται αναστάτωση.
 • Μαθητής που δεν προσέρχεται στην πρωινή συγκέντρωση, καθυστερεί να μπει στην τάξη ή απουσιάζει οποιαδήποτε ενδιάμεση ώρα από το μάθημα, οφείλει να εξηγήσει στη Διεύθυνση ή στον Υπεύθυνο Καθηγητή τμήματος το λόγο της καθυστέρησης ή της απουσίας.
 • Σε περίπτωση υποτροπής ο Υπεύθυνος Καθηγητής ενημερώνει γονείς για την από κοινού αντιμετώπιση του προβλήματος. Η απουσία λόγω καθυστέρησης εισόδου του μαθητή στην τάξη διαγράφεται μόνο από τη Διεύθυνση ή τον καθηγητή που καθυστέρησε το μαθητή.
 • Μετά την πρωινή συγκέντρωση η πόρτα της αυλής κλείνει, και η έξοδος των μαθητών απαγορεύεται αυστηρά.
 • Οποιοσδήποτε δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα του Γυμνασίου δεν έχει δικαίωμα εισόδου και παραμονής στο χώρο του σχολείου. Οι επισκέπτες (γονείς, προμηθευτές κτλ) πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στη Διεύθυνση ή στον εφημερεύοντα καθηγητή.

Άρθρο 2º: Εφημερεύοντες καθηγητές

Ο καθηγητής που εφημερεύει είναι φίλος, που παρευρίσκεται στο χώρο του διαλείμματος οδηγεί τους μαθητές στην αυλή, όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, συμβουλεύει, συζητά και προσπαθεί να προλάβει δύσκολες καταστάσεις, να προσφέρει τη βοήθεια του σε όποιον τη χρειάζεται, να φέρει γενικά το σύλλογο πιο κοντά με τα προβλήματα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

 • Καθήκοντα του είναι να βοηθήσει στην πρωινή συγκέντρωση, να φροντίσει για την ομαλή διεξαγωγή του διαλείμματος, την έγκαιρη έναρξη κάθε διδακτικής ώρας και γενικά σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου και τις μαθητικές κοινότητες, να επιλύσει τα έκτακτα προβλήματα που παρουσιάζονται στη διάρκεια της εφημερίας του. Σε συνεργασία με τους επιμελητές κατευθύνει τους μαθητές στην αυλή. Για να παραμείνει μαθητής στην αίθουσα την ώρα του διαλείμματος είναι απαραίτητη άδεια της Διεύθυνσης.
 • Αν ο μαθητής δεν κατεβαίνει στην αυλή παρά τις συστάσεις του εφημερεύοντα οδηγείται στη Διεύθυνση.

Άρθρο 3º: Παραμονή στο σχολείο

Η είσοδος στην τάξη γίνεται αμέσως μετά την πρωινή συγκέντρωση ή τη λήξη του διαλείμματος.

 • Μαθητές και καθηγητές πρέπει να βρίσκονται έγκαιρα στην τάξη σε όλες τις ώρες των μαθημάτων.
 • Εάν απουσιάζει μαθητής χωρίς την άδεια του καθηγητή ή της Διεύθυνσης, ο καθηγητής ενημερώνει άμεσα τους κηδεμόνες του μαθητή.
 • Οι μαθητές δεν φέρνουν στο σχολείο πολύτιμα πράγματα ή χρήματα. Επίσης δεν φέρνουν παιχνίδια ή επικίνδυνα αντικείμενα.
 • Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγώσιμων ειδών στις αίθουσες. Επιτρέπεται μόνο η κατανάλωση νερού μετά από την άδεια του καθηγητή.
 • Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στο χώρο των γραφείων των καθηγητών χωρίς πρόσκληση των ίδιων των καθηγητών.
 • Ο καθηγητής του μαθήματος αφού ελέγξει την παρουσία των μαθητών υπογράφει το απουσιολόγιο. Ο μαθητής μπορεί να ζητήσει και να πάρει άδεια απουσίας από συγκεκριμένο μάθημα, μόνο από τη Διεύθυνση. Το απουσιολόγιο με τη συνοδεία του απουσιολόγου και του μαθητή έρχεται στο γραφείο και η άδεια σημειώνεται δίπλα στις απουσίες  που καταχωρίζονται κανονικά.
 • Όταν σε έκτακτες περιπτώσεις λείπει ο καθηγητής, οι μαθητές δεν πρέπει να ενοχλούν τους συμμαθητές τους και τους καθηγητές που διδάσκουν σε άλλες αίθουσες. Ο απουσιολόγος ή ο πρόεδρος του τμήματος απευθύνεται στον εφημερεύοντα καθηγητή ή στη Διεύθυνση.

Άρθρο 4º: Απουσιολόγοι

 • Ο απουσιολόγος είναι συνεργάτης των καθηγητών και ιδιαίτερα του καθηγητή του τμήματος. Έχει καθήκον να καταχωρίζει τις απουσίες στο δελτίο των απουσιών σε κάθε διδακτική ώρα, να διατηρεί το δελτίο απουσιών και το βιβλίο ύλης σε καλή κατάσταση και να παρακολουθεί την υπογραφή του από τον καθηγητή.
 • Η ευθύνη του απουσιολόγου είναι  μεγάλη. Η μη τήρηση των παραπάνω από τον απουσιολόγο έχει ως συνέπεια την παράδοση του απουσιολογίου σε άλλο μαθητή.

Άρθρο 5º: Υπεύθυνοι καθηγητές τμήματος

 • Ο Υπεύθυνος καθηγητής τμήματος ορίζεται από το Σύλλογο των καθηγητών στην αρχή του έτους και είναι από τους διδάσκοντες στο Τμήμα. Ο ρόλος του είναι σημαντικός. Είναι ο εκπρόσωπος του Συλλόγου στο Τμήμα, ο φίλος του τμήματος που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για ό,τι έχει σχέση με την ομαλή, ευχάριστη και δημιουργική εργασία στην τάξη. Συνεργάζεται με τη Μαθητική Κοινότητα του τμήματος για την καλή προετοιμασία και διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων, για τον ευπρεπισμό, τη διακόσμηση και την καθαριότητα της. Ακόμη ενδιαφέρεται για ό,τι αφορά τη σχολική ζωή του τμήματος.
 • Έχει καθήκοντα την καταχώρηση των απουσιών στο βιβλίο φοίτησης , την ειδοποίηση των Μαθητών και των γονέων τους για τις απουσίες, την καταχώριση της  βαθμολογίας των μαθητών στο ατομικό δελτίο, την παρακολούθηση της προόδου και την ενημέρωση για αυτήν των μαθητών, των γονέων τους και του Συλλόγου των Καθηγητών.
 • Αντιμετώπιση από τον Υπεύθυνο Τμήματος σε συνεργασία με το διδάσκοντα καθηγητή, δυσκολιών των μαθητών/τριών σε εκπαιδευτικά θέματα. Προσωπική συνεργασία και καθοδήγηση της οικογένειας για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 6º: Αξιοποίηση της διδακτικής ώρας

 • Οι μαθητές έρχονται καλά προετοιμασμένοι στο μάθημα της ημέρας, πράγμα που βοηθά να ανέβει το επίπεδο της τάξης και κάνει πιο ενδιαφέρουσα τη διδακτική ώρα για όλους.
 • Οι μαθητές έχουν πάντα μαζί τους τα απαραίτητα βιβλία, τετράδια, όργανα σχεδίου και ό,τι άλλο χρειάζεται για την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος. Μαθητές και καθηγητές συνεργάζονται αρμονικά κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας με πνεύμα αλληλοεκτίμησης σεβασμού, τάξης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, προϋποθέσεις για να υπάρξει κλίμα μάθησης μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.
 • Οι μαθητές δεν έχουν το δικαίωμα να ενοχλούν τους συμμαθητές τους ή τους καθηγητές στο μάθημα και γενικά να συμπεριφέρονται έτσι ώστε να παρεμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.
 • Aν μαθητής παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο το μάθημα, θα δεχθεί αρχικά την παρατήρηση του καθηγητή και εφόσον δε συμμορφωθεί άμεσα, θα απομακρύνεται από την αίθουσα, θα θεωρείται απών για όλη τη διδακτική ώρα και θα σημειώνονται δίπλα στην απουσία Ω.Α (Ωριαία Απομάκρυνση) και η μονογραφή του καθηγητή, ο οποίος θα ενημερώνει τη Διεύθυνση και θα συντάσσει πρακτικό Ωριαίας Απομάκρυνσης.
 • Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει συστηματικά το μάθημα και έχει συγκεντρώσει από 3 έως 5 Ω.Α., ο Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος σε συνεργασία με το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς ώστε να βοηθήσει το/τη μαθητή/τρια να βελτιώσει τη συμπεριφορά του.
 • Αν παρά την προσπάθεια αυτή οι μαθητές εξακολουθούν να παρεμποδίζουν το μάθημα, το γεγονός αναφέρεται στη Διευθύντρια, η οποία και το αντιμετωπίζει κατά την κρίση της σύμφωνα με τις δυνατότητες που της παρέχουν οι σχετικές διατάξεις ή το εισάγει στο σύλλογο των καθηγητών.
 • Σε περιπτώσεις μαθητών/τριών που επιδεικνύουν συστηματικά προβληματική συμπεριφορά και δυσκολεύονται να ενταχθούν ομαλά στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος, σε συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων με τους γονείς, θα καταβάλλεται προσπάθεια αξιοποίησης κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών/τριών με σκοπό την τόνωση του ενδιαφέροντός τους και την μείωση ανεπιθύμητων συμπεριφορών.
 • Στα ωριαία διαγωνίσματα οι μαθητές παραμένουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας στην αίθουσα.
 • Η μη συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία του μαθήματος, η πλημμελής καθημερινή προετοιμασία του στο μάθημα της ημέρας απασχολεί τους καθηγητές και τον Υπεύθυνο του τμήματος που σε συνεργασία με τους γονείς του μαθητή αναζητούν τα αίτια της αδιαφορίας του και τους τρόπους της μεγαλύτερης δυνατής κινητοποίησης του ενδιαφέροντος του.
 • Συνεργασία με την Ε.Δ.Ε.Α.Υ (ψυχολόγο-κοιν. λειτουργό)σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται μια δύσκολη συμπεριφορά και βοηθητική παρέμβαση από την επιτροπή.
 • Συνεργασία με τους διδάσκοντες των Τμ. Ένταξης για τον εντοπισμό μαθητών που δεν έχουν διαγνωστεί όμως εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες.

Άρθρο 7º: Καθαριότητα των σχολικών χώρων- Ευχάριστη και υγιεινή διαβίωση

 • Όλοι συνεχώς φροντίζουμε να διατηρούνται καθαροί όλοι οι χώροι του σχολείου. Όλα τα άχρηστα είδη πετιούνται στα δοχεία απορριμμάτων που βρίσκονται στις τάξεις, τους διαδρόμους και την αυλή.
 • Δε λερώνουμε τα έπιπλα, τους τοίχους και τους χώρους υγιεινής με ζωγραφιές, λέξεις και φράσεις που δημιουργούν ακαλαίσθητο θέαμα και υποβαθμίζουν τη σοβαρότητα του σχολικού χώρου.
 • Ιδιαίτερα προσέχουμε την καθαριότητα στους χώρους υγιεινής.

Άρθρο 8º: Διαφύλαξη της σχολικής περιουσίας

 • Το διδακτήριο, τα έπιπλα, τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, ο εξοπλισμός των εργαστηρίων, τα βιβλία, είναι τα μέσα που χρησιμοποιούμε όλοι για να δουλεύουμε στο σχολείο. Αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού που αποκτιέται και συντηρείται από τους φόρους των πολιτών. Ανήκουν σε εμάς και στις κατοπινές γενιές μαθητών και δασκάλων. Για αυτό είναι υποχρέωση μας να τα χρησιμοποιούμε προσεκτικά και να τα διατηρούμε σε καλή κατάσταση.
 • Μαθητής που φθείρει σχολική περιουσία, ρυπαίνει την αίθουσα διδασκαλίας και γενικά τους χώρους του σχολείου οφείλει να αποκαταστήσει αμέσως τη ζημιά μόνος του ή με τη βοήθεια της Μ.Κ κι ανάλογα με την πράξη του θα υφίσταται όποιες άλλες συνέπειες θα ορίζονται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα.

Άρθρο 9º: Επιμελητές

 • Οι επιμελητές τμήματος, που ορίζονται από τον υπεύθυνο Καθηγητή ανά δύο για κάθε εβδομάδα φροντίζουν ώστε να υπάρχουν τα απαραίτητα υλικά όπως σφουγγάρι για τον πίνακα, χάρτες, καθαρίζουν τον πίνακα, εξαερίζουν την αίθουσα στα διαλείμματα και φυλάσσουν τα πράγματα των συμμαθητών τους.
 • Στο τέλος της ημέρας αναφέρουν στο γραφείο ζημιές που τυχόν έγιναν στην τάξη τους
 • Για κάθε πρόβλημα που προκύπτει το διάλειμμα συνεννοούνται με τον εφημερεύοντα καθηγητή.
 • Θέματα σχέσεων των μαθητών αντιμετωπίζονται από τη Μ.Κ. σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος.

Άρθρο 10º: Κάπνισμα

Το κάπνισμα είναι μια συνήθεια που βλάπτει την υγεία του καπνιστή και των άλλων που παθητικά το δέχονται, δημιουργεί δυσάρεστη ατμόσφαιρα και αποτελεί κακό παράδειγμα για μίμηση. Για αυτό ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ στους χώρους του σχολείου.

 • Μαθητής που καπνίζει στο χώρο του σχολείου θα οδηγείται στη Διευθύντρια, η οποία εκτός του ότι θα τον τιμωρήσει, θα προσπαθήσει σε συνεργασία με τους γονείς του μαθητή να τον βοηθήσει να απαλλαγεί από τη συνήθεια του καπνίσματος. Παράλληλα στα πλαίσια συλλογικών δραστηριοτήτων η σχολική κοινότητα θα οργανώνει συζητήσεις και εκδηλώσεις και θα αξιοποιεί κάθε καλή ιδέα καθηγητή ή μαθητή που σκοπό θα έχει να βοηθήσει τα μέλη της να καταπολεμήσουν τη συνήθεια του καπνίσματος.

Άρθρο 11º: Χρήση κινητών και ηλεκτρονικών συσκευών

 • Τα κινητά τηλέφωνα στους μαθητές σύμφωνα με το νόμο απαγορεύονται. Εάν υπάρχει ανάγκη χρήσης τους, ο κηδεμόνας του μαθητή το δηλώνει στη Διευθύντρια το κινητό παραμένει στο γραφείο της Δ/ντριας, είναι απενεργοποιημένο και χρησιμοποιείται μόνο κατά την έξοδο από το σχολείο.
 • Κάθε μαθητής οφείλει επίσης να γνωρίζει ότι απαγορεύεται να έχει στην κατοχή του οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου.Με λίγα λόγια απαγορεύεται:
  • η φωτογράφιση,
  • η μαγνητοφώνηση ή μαγνητοσκόπηση οποιουδήποτε προσώπου στο σχολικό χώρο.

Το παράπτωμα ενδέχεται να κριθεί πολύ σοβαρό και να επιφέρει την ανάλογη ποινή.

Άρθρο 12º: Εκδηλώσεις πολιτιστικές

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους μαθητές και καθηγητές συνεργάζονται οργανώνουν και παρουσιάζουν εκδηλώσεις με ποικίλο περιεχόμενο  (σχολικές γιορτές, παρουσίαση προγραμμάτων, δραστηριότητες μαθητών κ.λ.π.). Έχουν ανάλογη σπουδαιότητα με το διδακτικό έργο και συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας γενικότερης κουλτούρας. Για την πραγματοποίησή τους καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια την οποία οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε.

 • Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις (σχολικές γιορτές, παρουσίαση προγραμμάτων, δραστηριότητες μαθητών κ.λ.π.). Δεν απομακρύνονται από το χώρο της εκδήλωσης.
 • Μαθητής που παρά τις συστάσεις των καθηγητών ενοχλεί την ώρα της εκδήλωσης θα απομακρύνεται από την αίθουσα και θα τιμωρείται με Ω.Α. όπως και κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας.

Άρθρο 13º: Εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές.

Κατά τη διάρκεια επισκέψεων, εκδρομών, εκδηλώσεων εκτός των ορίων της σχολικής μονάδας οι μαθητές οφείλουν να σέβονται το χώρο στον οποίο βρίσκονται και να συμμορφώνονται με τους κανόνες που ισχύουν εκεί και τις οδηγίες που σε κάθε περίπτωση δίνουν οι συνοδοί καθηγητές.

Γενικές παρατηρήσεις

 1. Ο Κανονισμός αυτός ισχύει παράλληλα με τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Μαθητικών Κοινοτήτων. Γι αυτό καταβλήθηκε προσπάθεια να μην έρχεται σε αντίθεση  με τις ρυθμίσεις αυτές της Πολιτείας.
 2. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Κανονισμού υπεύθυνοι είναι, ο σύλλογος των καθηγητών και οι εκπρόσωποι των μαθητών (μαθητικά συμβούλια και 15μελές μαθητικό συμβούλιο).
 3. Ο κανονισμός αυτός είναι ανοικτός σε κάθε καλόπιστη κριτική των μελών του και θα μπορεί να τροποποιηθεί και πάλι με πρόταση του Μαθητικού Συμβουλίου και του Συλλόγου των Καθηγητών, άλλωστε φιλοδοξεί να λειτουργήσει σε μια οργανωμένη σχολική κοινότητα, σε μια κοινότητα ζωής, όπου τα μέλη της, εκπαιδευτικοί και μαθητές, αποβλέπουν σε κοινούς σκοπούς ενώ είναι φορείς διαφορετικών ρόλων.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Ηράκλειο, 11/09/2018