Χορήγηση Αδειών

By 12 Νοεμβρίου 2014 21 Οκτωβρίου, 2019 Για Καθηγητές

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χορηγεί τις παρακάτω άδειες:

 1. Κύησης
 2. Λοχείας
 3. 9μηνη ανατροφής
 4. Άνευ αποδοχών
 5. Επιμορφωτικές
 6. Συνδικαλιστικές
 7. Αιρετών ΟΤΑ
 8. Όλες τις άδειες των διευθυντών σχολείων

Οι διευθυντές σχολείων χορηγούν:

 1. Κανονικές
 2. Αναρρωτικές
 3. Αιμοδοσίας
 4. Εξετάσεων
 5. Γονικές
 6. Ειδικές (γάμου, θανάτου, δίκης, εκλογών)
 7. Αναπληρωτών (όλων των προγραμμάτων)
 1. Κανονικές:

Χορηγούνται 10 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος (7 ημέρες σε αναπληρωτές ανά έτος σύμβασης) για σοβαρούς λόγους ανάγκης.

Σε προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού ή προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις δίνεται κανονική άδεια.

Στην κανονική άδεια αφαιρούνται οι αργίες και τα Σαββατοκύριακα. πχ. Ζητείται άδεια 7,10.12 Νοεμβρίου στην απόφαση αναφέρεται ότι δίνεται άδεια 3 ημερών από 7-11-2014 έως 12 -11-2014 (δεν υπολογίστηκε  το σαββατοκύριακο και η αργία του Αγ, Μηνά)

Ο διευθυντής παραλαμβάνει την αίτηση του εκπαιδευτικού με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αν υπάρχουν και στη συνέχεια αφού εγκρίνει την απουσία εκδίδει μια απόφαση χορήγησης άδειας.

Ένα πιστό αντίγραφο της απόφασης θα σταλεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας για να ενημερωθεί ο ατομικός φάκελος του εκπαιδευτικού.

 1. Αναρρωτικές άδειες:

Αναρρωτικές άδειες δίνονται από το διευθυντή/ντρια 8 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Από αυτές οι 2 μπορεί να είναι με υπεύθυνη δήλωση.

Οι αναπληρωτές δικαιούνται 15 ημέρες αναρρωτικής με την προϋπόθεση ότι έχουν προσφέρει 10 ημέρες εργασίας.

Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός έχει λάβει αναρρωτική άδεια 8 ημερών με γνωμάτευση γιατρού δεν δικαιούται αναρρωτική άδεια με υπεύθυνη δήλωση.

Σε περίπτωση ασθένειας έστω και μιας παραπάνω ημέρας (πέραν των 8) ζητάμε χορήγηση από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή με γνωμάτευση γιατρού και όχι με υπεύθυνη δήλωση.

Οι ημέρες της αναρρωτικής πρέπει αυστηρά να είναι σύμφωνες με τη γνωμάτευση του γιατρού

Πχ ο γιατρός δίνει γνωμάτευση που αναφέρει ότι ο εκπαιδευτικός έχει ανάγκη αναρρωτικής άδειας από 3-1-2015 έως 15-1-2015. Στην αίτηση  ζητείται αναρρωτική άδεια από 8-1-2015 έως 15-1-2015 με το σκεπτικό ότι από 3-Ιανουαρίου έως 7 Ιανουαρίου δεν είναι εργάσιμες ημέρες. Η άδεια θα δοθεί σύμφωνα με τις ημερομηνίες που αναγράφει ο γιατρός.

Οι ημέρες νοσηλείας (εάν υπάρχουν) συμπεριλαμβάνονται στις ημέρες της αναρρωτικής άδειας.

Απαγορεύεται η διακοπή της αναρρωτικής με επιθυμία του εργαζόμενου.

Μόνο σε δυο περιπτώσεις μπορεί να γίνει η διακοπή της

 α) Με νέα γνωμάτευση του γιατρού που κρίνει ικανό τον εκπαιδευτικό να επιστρέψει στην εργασία του.

Β) Όταν αρχίζει η άδεια κύησης πριν τη λήξη της αναρρωτικής

Στην πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή στέλνεται μόνο το διαβιβαστικό και η πρωτότυπη γνωμάτευση και όποιο άλλο έγγραφο πιστοποιεί την ασθένεια ή τυχόν νοσηλεία σε νοσοκομείο (πχ εισιτήριο, εξιτήριο) .

Το υγειονομικό θα στείλει πίσω μια γνωμάτευση με τη χορήγηση της άδειας.

Στη συνέχεια ο διευθυντής θα εκδώσει την απόφαση της άδειας.

Ένα αντίγραφο της απόφασης θα σταλεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας για να ενημερωθεί ο ατομικός φάκελος του εκπαιδευτικού.

Η διεύθυνση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής

Για ασφαλισμένους του Δημοσίου είναι:

Μ.Καρδιωτίσσης 56,ΤΚ 71202

Πληροφορίες: κ Κανάκης  τηλ. 2813410781-783-784

Για ασφαλισμένους του ΙΚΑ είναι:

Μονάδα υγείας ΠΕΔΥ Ηρακλείου,

3ο χιλ.Εθνικής οδού Ηρακλείου Μοιρών,ΤΚ 71500, Εσταυρωμένος

 1. Εξετάσεων:

Χορηγείται μόνο την ημέρα της εξέτασης. Σε περίπτωση που οι εξετάσεις πραγματοποιηθούν Σαββατοκύριακο μπορεί η άδεια να δοθεί Παρασκευή ή Δευτέρα.

Οι αναπληρωτές δικαιούνται άδεια εξετάσεων με την προϋπόθεση ότι οι σπουδές τους είναι για απόκτηση πτυχίου ανώτερης βαθμίδας από αυτή που ήδη κατέχουν.

Για να δοθεί η άδεια πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής στη σχολή και βεβαίωση ότι συμμετείχαν  στην εξέταση την ημέρα που ζήτησαν την άδεια.

Ένα αντίγραφο της απόφασης θα σταλεί στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας για να ενημερωθεί ο ατομικός φάκελος  του εκπαιδευτικού.

 1. Γονικές:

Χορηγούνται στον ένα από τους δύο γονείς ανά ημερολογιακό έτος. Γονική άδεια δίνεται μόνο σε περίπτωση ενημέρωσης του γονιού για τη σχολική επίδοση του τέκνου. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση βεβαίωσης από το σχολείο του τέκνου.

 1. Ειδικές

Στα πρότυπα έγγραφα που σας έχουν αποσταλεί αναφέρονται ως

Χορήγηση άδειας λόγω ανυπαιτίου κωλύματος

Ειδική άδεια δίνεται

1) Σε περίπτωση θανάτου συγγενικού προσώπου έως β΄ βαθμού 3 ημέρες σε μόνιμους εκπαιδευτικούς και 2 σε αναπληρωτές.

2) Σε περίπτωση γάμου του εκπαιδευτικού δίνονται 5 ημέρες συνεχόμενες με το γεγονός .Απαραίτητη είναι η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γάμου .Σε περίπτωση πολιτικού και θρησκευτικού γάμου δίνεται άδεια μόνο για τον ένα από τους δύο γάμους.

3) Σε περίπτωση γέννησης τέκνου δίνονται δυο ημέρες στον πατέρα εκπαιδευτικό.

4) Για άσκηση εκλογικού δικαιώματος

5)Για συμμετοχή σε δίκη απαραίτητη είναι η προσκόμιση βεβαίωσηςή φωτοτυπία της κλήσης από το δικαστήριο

 1. Αιμοδοσίας:

Ο διευθυντής/ντρια δίνει έως 3 ημέρες άδεια, οι οποίες μπορεί να δοθούν και τμηματικά. Απαραίτητα δίνεται ηημέρα αιμοδοσίας και 2 ημέρες επιπλέον που μπορεί να είναι συνεχόμενες ή σε άλλη ημέρα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Η άδεια χορηγείται με την προσκόμιση της βεβαίωσης αιμοδοσίας.

Φωτοτυπία της βεβαίωσης θα επισυνάπτεται κάθε φορά που θα ζητείται άδεια αιμοδοσίας που δεν θα είναι συνεχόμενη με την ημέρα αυτή. 

Ένα αντίγραφο της απόφασης θα σταλεί στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας για να ενημερωθεί ο ατομικός φάκελος  του εκπαιδευτικού.

Παρακαλούμε στις άδειες που χορηγεί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας να διαβιβάζονται οι αιτήσεις με πλήρη δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στα έντυπα των αιτήσεων που υπάρχουν στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης.

Επίσης να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του εκπαιδευτικού.

 • Ονοματεπώνυμο
 • Όνομα πατρός
 • Οργανική θέση
 • Θέση που υπηρετεί
 • Τηλέφωνο